Statut

STATUT FUNDACJI EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I ROZWOJU

(tekst jednolity)

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Fundacja pod nazwą „Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

- Bogdana Sobaczyńskiego

- Henryka Lichnowskiego

- Michała Wojtanowskiego

- Jana Stryczniewicza

- Marka Śmieję

- Witolda Marka Runowicza

zwanych dalej Fundatorami, poprzez złożenie oświadczenia o ustanowieniu Fundacji w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Dzierżoniowie, Rynek 35 przed notariuszem mgr Lidią Barycką w dniu 05.09.2006 roku z numerem repertorium A 8557/2005, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu.

2. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz. U. z 2003 roku Nr 96,poz.873 z póżn. Zmianami.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Bielawa.

§ 4

Organem nadzorującym Fundację ze względu na cel główny jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

1. Zasięg działania Fundacji obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja jest organizacją o celach nie zarobkowych a wszystkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizację zadań statutowych.

§ 7

Fundacja może przystępować do innych fundacji lub stowarzyszeń. 2

§ 8

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem w otoku – Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju.

§ 9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II. CELE, ZASADY I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Usunięty (Uchwała nr 10 /2015 Rady Fundacji z dnia 12 czerwca 2015 roku)

§ 11

Celami Fundacji są:

1. Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności rozwój sportu dzieci i młodzieży na terenie miasta Bielawa;

2. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

3. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport uwzględniając przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, w szczególności narkomanii i alkoholizmowi;

4. Propagowanie i promocja sportu wśród mieszkańców Bielawy;

5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

6. Ochrona i promocja zdrowia, w tym zapobieganie uzależnieniom oraz HIV/AIDS;

7. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz nieletnich, a także działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

8. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

10. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

11. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych;

12. 85,59,B - Pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.

13. Ochrona środowiska,

14. Podejmowanie działań promujących ekologię i ochronę środowiska,

15. Pogłębianie świadomości ekologicznej,

16. Działania na rzecz ochrony środowiska, życia i zdrowia ludzi, podejmowanie środków zapobiegających i zmniejszających negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczających ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiających efektywność takiego użytkowania,

17. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, w szczególności z utrzymaniem porządku i czystości,

18. Działania służące nawiązaniu współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań; w szczególności dotyczących ochrony środowiska oraz ekologii,

19. Działania służące nawiązaniu współpracy samorządu i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych,

20. Działania mające na celu zbudowanie systemu wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych;

21. Działania służące wspieraniu procesów integracji sektora organizacji pozarządowych;

22. Działania służące budowaniu partnerstw lokalnych.

23. Świadczenie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej;

24. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie;

25. Działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia, a przy tym zmniejszenia bezrobocia, w tym współpraca z publicznymi oraz prywatnymi służbami, podmiotami zatrudniania;

26. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

§ 12

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. wspieranie i pomoc w organizacji obozów sportowych, wynajmu i utrzymania obiektów sportowych, zakupie sprzętu i strojów sportowych;

2. wspieranie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach szkolenia sportowego;

3. współdziałanie w programowaniu i koordynacji opieki lekarskiej i badań diagnostycznych sportowców;

4. udzielanie jednorazowych kwartalnych subsydiów dzieciom szczególnie uzdolnionym sportowo, których konkretnego adresata określi Zarząd Fundacji;

5. wszelkie formy dozwolone prawem,

6. kształcenie ustawiczne i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane;

7. realizację zadań zlecanych przez organy oraz jednostki administracji publicznej,

8. odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego

9. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie;

10. Działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia, a przy tym zmniejszenia bezrobocia w tym współpraca z publicznymi oraz prywatnymi służbami, podmiotami zatrudniania;

11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

12. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

13. Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów oraz innych form kształcenia;

14. Zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie roli i funkcji rodziny i wspólnoty lokalnej;

15. Badania i analiza rynku;

16. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, ekologii w szczególności w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, selektywnego zbierania odpadów, użytkowania zasobów środowiska,

17. Szkolenia i doradztwo indywidualne oraz grupowe w zakresie ochrony środowiska, ekologii

18. Udzielanie pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

19. Pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy;

20. Udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;

21.Informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

22. Inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami;

23. Kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych;

24. Prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy;

25. Wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy;

26.Weryfikacji kandydatów do pracy pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji;

27. Udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,

28. Udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,

29. Inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

30. Udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,

31.Zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;

32. Udział we współtworzeniu strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe;

33. Działania służące konsultowaniu założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć,

34. Działania służące nawiązaniu współpracy samorządu i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych,

35. Upowszechnianie wiedzy na temat współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 13

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 14

Usunięty. (Uchwała 01/2007 z dnia 5.02.2007 r.)

§ 15

Przyznane środki finansowe i rzeczowe nie mogą być przeznaczone na inny niż określony uchwałą Zarządu Fundacji cel.

§ 16

Zarząd Fundacji może odmówić lub cofnąć przyznaną pomoc w razie stwierdzenia, że pomoc ta jest wykorzystywana niezgodnie z celem jej przeznaczenia.

 

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 17

Składnikami majątkowymi Fundacji są:

1. kwota 1200 złotych zadeklarowana przez Fundatorów w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację;

2. dochody Fundacji.

§ 18

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1. darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji pochodzących od osób fizycznych i prawnych mających miejsce zamieszkania w Polsce i za granicą;

2. dotacji, subwencji oraz grantów;

3. przekazanego podatku odliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz Fundacji przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;

4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

§ 19

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 20

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przekracza długi spadkowe.

§ 21

Środki finansowe Fundacji przechowywane są na rachunku bankowym, a środki rzeczowe w siedzibie Fundacji.

§ 22

Niniejszy statut zabrania:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jego Fundatorów, członków Jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Jej organów oraz pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 23

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

3. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

4. Decyzje i uchwały Rady Fundacji zapadają większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków, chyba że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej.

5. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 24

1. W skład członków pierwszej Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy wymienieni w akcie notarialnym ustanawiającą Fundację z dnia 05.09.2006 roku. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji.

2. Rada Fundacji w tajnym głosowaniu na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom.

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku Rada Fundacji może odwołać członka Rady Fundacji decyzją podjętą w sposób wymieniony w § 24, pkt 4 i 5. Fundatorzy nie mogą być pozbawieni w ten sposób członkowstwa w Radzie Fundacji.

4. Każdy członek Rady Fundacji może zrezygnować z pełnionej funkcji.

5. Rada Fundacji może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:

a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,

b) zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania celów Fundacji,

c) w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

§ 25

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji.

2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a) powoływanie i odwoływanie prezesa i członków Zarządu Fundacji,

b) uchwalanie zmian statutu Fundacji oraz celów statutowych Fundacji,

c) wytyczanie i nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

d) zatwierdzanie programów działania Fundacji,

e) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji lub podjętych z własnej inicjatywy,

f) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

g) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

h) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustaleniu ich wynagrodzenia,

i) zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu Fundacji,

j) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

k) zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników biura Fundacji,

l) kontrola bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

m) nadzór nad działalnością Fundacji,

n) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie mu absolutorium,

§ 26

W celu wykonywania swoich uprawnień Rada Fundacji jest uprawniona w szczególności do:

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;

b) dokonania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 27

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji – w celu składania wyjaśnień.

§ 28

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla prawomocności tych uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 29

1. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały poza przypadkami określonymi w statucie zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie - decyduje głos Przewodniczącego.

2. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Fundacji lub jego członka.

§ 30

1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter doradczy.

§ 31

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

2. Członkowstwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji, 8

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d) niespełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,

e) przekroczenia 75 roku życia,

f) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

g) istotnego naruszenia postanowień statutu.

§ 32

Pracami Zarządu kieruje prezes.

§ 33

Prezes z grona zarządu wyznacza wiceprezesów.

§ 34

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 35

Zarząd Fundacji:

a) reprezentuje ją na zewnątrz,

b) propaguje cele i zadania Fundacji,

c) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,

d) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

e) sprawuje zarząd jej majątkiem,

f) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

g) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

h) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej,

i) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

j) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

k) powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów,

l) składa corocznie Radzie Fundacji i właściwemu ministrowi sprawozdanie z działalności.

§ 36

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§ 37

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 9

§ 38

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 39

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.

§ 40

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.

 

ROZDZIAŁ V. ZMIANA STATUTU

§ 41

Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celów Fundacji, dla których została ona ustanowiona.

§ 42

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu

 

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

Dla efektywnego urzeczywistniania swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 44

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

§ 45

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu poprzez uchwałę podjętą jednogłośnie w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Fundacji.

§ 46

1. Rada Fundacji, na wniosek Zarządu, podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji.

2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

§ 47

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednogłośnie podjętej uchwały podjętej na wniosek Zarządu. 10

§ 48

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz Gminy Bielawa z przeznaczeniem na realizację celów w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 49

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

1. Tomasz Nowacki ……………………….………..………..…………………………

2. Ewa Juraszek ……………….….………………………………………….

Fundacja Logo Alt

FUNDACJA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I ROZWOJU
ul. Wrocławska 47 pok. 34
58-200 Dzierżoniów

tel. 534 840 534
E-mail: ngodoradztwo@gmail.com

Fundacja prowadzi działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta Bielawa i innych miejscowości powiatu dzierżoniowskiego. Celami Fundacji jest realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności rozwój sportu dzieci i młodzieży.