Zrealizowane projekty

Fundacja ma doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków samorządowych, rządowych i unijnych. Inicjował i realizował projekty skierowane do społeczności lokalnej i regionalnej . Z uwagi na znajomość specyfiki osób zamieszkujących , ich potrzeby, problemy wynikające z sytuacji gospodarczej regionu projekty celowały w rzeczywiste, bieżące dla czasu ich realizacji obszary. Każdy projekt został zrealizowany z sukcesem – osiągnięto zamierzone cele i rezultaty. W ostatnich latach zrealizowano następujące projekty:

 

1. „Budujemy swoją przyszłość” - Projekt szkoleniowy skierowany do przedstawicieli regionalnych NGO. W ramach tego zadania przeprowadzono szkolenia z zakresu: obsługi komputera, pozyskiwania środków na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim oraz księgowości. Dotacja z Fundacja “Fundusz Współpracy” w wysokości 61 500 zł z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu w ramach komponentu „Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie „. Okres realizacji styczeń – maj 2008 r.

 

2. Projekt „Sport jako alternatywna forma promocji zdrowego wypoczynku, aktywizacji ruchowej społeczności lokalnej oraz ograniczenie używania substancji psychoaktywnych”. Finansowanie : Środki przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmacnianie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych” -Schemat Grantowy. Dotacja 48 882 euro. Okres realizacji 01.01.2009 -30.10.2009.Celem projektu było promowanie aktywności ruchowej jako formy zapobiegania dysfunkcjom społecznym a także wzrost kompetencji społecznych młodzieży jak również wzmocnienie więzi emocjonalnych pomiędzy dziećmi a ich rodzicami lub opiekunami poprzez ich aktywny udział w zajęciach ruchowych, sporcie i turystyce.

 

3. ProjektGmina Pieszyce Twoim Partnerem Społecznym” - projekt skierowany do 15 liderów Gminy Pieszyce, którego celem jest przeszkolenie liderów z zakresu komunikacji, tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwania środków finansowych z POKL 7.3. Fundacja - partnerem projektu, liderem Firma "Enter". Projekt realizowany w okresie grudzień 2009 - czerwiec 2010, kwota 49 450zł.

 

4.ProjektNowoczesny Marketing Drogą do Sukcesu Organizacji Sportowych – Szkolenie dla 80 członków NGO sportowych z Województwa Dolnośląskiego, POKL Poddz. 8.1.1 wartość dotacji 396 121,26zł; Okres realizacji : 01.09.2011 –30.04 2012 r.

W latach 2007- 2014 Fundacja realizowała projekty finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów i ze środków Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej w ramach Funduszy Inicjatyw Obywatelskich.

 

5.ProjektPostaw na rozwój”- współfinansowany z EFS w ramach POKL, Priorytet: VII.. Działanie: 7.2.Poddziałania: 7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel : przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 7 osób z gminy Piława Górna, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i poprawy ich kwalifikacji i umiejętności poprzez działania aktywizacji społeczno-zawodowej. Realizacja od 01.03.2013 do 28.02.2014 w partnerstwie z Gminą Piława Górna/ partner/.Budżet 167 545,00 zł.

 

6.Projekt Wspólna praca -wspólny sukces!- POKL, Priorytet I. Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. Podziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej. Cel : przygotowanie do samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz podjęcia stażu i zatrudnienia przez 15 Romów. Realizacja od 01.09.2013 do 31.06.2014 roku. Budżet projektu 361078,01 zł

.

W latach 2008- 2014 Fundacja zrealizowała 12 projektów dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego Programu FIO i projekty Ministerstwa Sportu

Przychody Fundacji za 2014 rok : 373 502,97 zł

Fundacja Logo Alt

FUNDACJA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I ROZWOJU
ul. Wrocławska 47 pok. 34
58-200 Dzierżoniów

tel. 534 840 534
E-mail: ngodoradztwo@gmail.com

Fundacja prowadzi działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta Bielawa i innych miejscowości powiatu dzierżoniowskiego. Celami Fundacji jest realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności rozwój sportu dzieci i młodzieży.