Zawsze wierz w Siebie

Projekt  pn. „Zawsze wierz w  Siebie”  jest  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2019 r. do 30.06.2020 r.

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno - zawodowych 15 osób (9K, 6M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, którym do aktywizacji zawodowej  niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym  zamieszkujące gminy powiatu jeleniogórskiego: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Janowice Wielkie.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  1. I Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem
  2. II Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  społecznym -Poradnictwo prawne - indywidualne konsultacje z prawnikiem
  3. III Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  społecznym - Trening kompetencji i umiejętności społecznych - wsparcie grupowe
  4. IV Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  5. V Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  zawodowym -  Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych  lub umiejętności pożądanych na rynku pracy
  6. VI Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  zawodowym- Staże zawodowe
  7. VII Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Zatrudnienie subsydiowane

Wsparcie skierowane jest do:

  • osób bezrobotnych lub biernych wymagających aktywizacji społeczno – zawodowej zamieszkujące powiat  jeleniogórski w tym dla

Rekrutacja do projektu prowadzona jest na terenie realizacji projektu  poprzez odpowiednie mechanizmy działania takie jak: akcja informacyjno – promocyjna umożliwiająca dotarcie w sposób adekwatny do grup docelowych, zachęcające do udziału w projekcie, zapoznające potencjalnych uczestników z możliwościami, jakie daje udział w projekcie, zapewniające obiektywną i rzetelną ocenę możliwości udziału w projekcie przez każdego uczestnika z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie przy uwzględnieniu zakazu dyskryminacji np. ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność.

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 01.08.2019 do 24.09.2019 w tym zastrzega się możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu rekrutacji.

Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach realizowanego projektu oraz dystrybucji informacji o możliwości skorzystania z oferowanego przez nasz instytucje wsparcia wśród swoich podopiecznych.

Poniżej podajemy informacje kontaktowe.

Adres biura projektu:
ul. Klonowica 1/1
58-500 Jelenia Góra 

Lider Projektu:
Fundacja Edukacji Obywatelskiej Rozwoju, ul. Wrocławska 47/34, 58-200 Dzierżoniów tel. 534840534

Partner:
Agencja Inicjatyw Szkoleniowych Marcin Sobaszek, ul. Krótka 1/10, 58-500 Jelenia Góra tel. 501411199

 

UWAGA!

Okres rekrutacji do projektu zostaje przedłużony do dnia 15.10.2019 roku

 

UWAGA!

Ogłaszamy dodatkową rekrutację na 1 zwolnione miejsce w projekcie. Rekrutacja potrwa do dnia ogłoszenia dnia 15.01.2020 roku.

Dzierżoniów 08.01.2020