Rekrutacja

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria: 

· zamieszkuje teren: powiatu jeleniogórskiego, gminy: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Janowice  

· jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osobą bezrobotną lub osobą bierną wymagającą aktywizacji społeczno – zawodowej i spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek wykluczenia społecznego: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014r. poz. 382), 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375)

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

i) osoby niesamodzielne,

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, 

k) osoby korzystające z PO PŻ.

Weryfikacja kwalifikowalności udziału uczestników w projekcie będzie odbywała się na podstawie: 

a)urzędowego zaświadczenia lub oświadczenia uczestnika w przypadku osób zarejestrowanych  w PUP jako bezrobotne, a w przypadku osób z niepełnosprawnością - odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświad. stan zdrowia;

b) oświadczenia w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach;

c) innych zaświadczeń/oświadczeń w przypadku os fizycznych możliwych do objęcia wsparciem w ramach projektu. 

 

W tej sekcji zamieszczamy dokumenty dla uczestników, które są niezbędne, aby przystąpić do projektu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji POBIERZ

Formularz rekrutacyjny dla uczestnika POBIERZ

Ankieta potrzeby i predyspozycje POBIERZ

Oświadczenie o bierności zawodowej POBIERZ

Oświadczenie mechanizm POBIERZ

Oświadczenie - OPS POBIERZ

Potrzeby i predyspozycje POBIERZ

Załącznik nr 1,2,3 RODO POBIERZ

Załącznik nr 4 POBIERZ

Kwalifikacja POBIERZ

Lista osób zakwalifikowanych do projektu POBIERZ