Formy wsparcia

I Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - Poradnictwo psychologiczne - Spotkania realizowane przez Psychologa, wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu..

II Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  społecznym -Poradnictwo prawne - indywidualne konsultacje z prawnikiem Spotkania realizowane przez Prawnika, wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu.

III Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  społecznym - Trening kompetencji i umiejętności społecznych - wsparcie grupowe w wymiarze 40h wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu. Oraz zgodnie ze ścieżką reintegracji zawodowo – społecznej.

IV Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

 Poradnictwo zawodowe będzie dostosowane  do specyficznych potrzeb, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników projektu.

Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

V Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  zawodowym -  Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych  lub umiejętności pożądanych na rynku pracy – zapewnienie wsparcia  uczestnikom projektu w tym  zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie  : 1. ECDL Standard, 2. Ogrodnik terenów zielonych - branż, w których wykonuje się zawody wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy zidentyfikowane na podstawie ogólnodostępnych danych. W ramach zadania zapewniony zwrot kosztów dojazdu oraz wypłata stypendium szkoleniowego w wysokości 6,78 zł za 1h (kwota netto)

VI Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  zawodowym- Staże zawodowe dla 7 uczestników

Czas realizacji staży: 4 m-ce, 5 dni x 8 godz./dzień., w przypadku niepełnosprawnych do 7h/dzień. Staże/praktyki zawodowe zapewnią zdobycie doświadczenia zawodowego  w zakresie zgodnym z IPD oraz branż, w których wykonuje się zawody wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach zadania zapewniony zwrot kosztów dojazdu, koszt badań lekarskich, ubezpieczenie NNW oraz wypłata stypendium stażowe w wysokości 1006,18 zł (netto na rękę)

Dla Pracodawców przyjmujących na staż Wnioskodawca zapewnił: Refundację  dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty – 250,00 zł/m-c:\

Refundację wydatków związanych z odbywaniem   stażu (np.koszty wyposażenia stanowiska pracy w niezbędne materiały inarzędzia dla stażysty, koszty eksploatacji, materiałów  inarzędzi, szkolenia BHP stażysty itp. dla  7 podmiotów/osób  x2900,00 zł /podmiot/os. Refundacja dokonywana będzie na podstawie złożonego wniosku przez Pracodawcę wraz z załącznikami tj. faktury, rachunki, potwierdzenia zapłaty w terminie do 30 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku.

IX Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Zatrudnienie subsydiowane dla 8 uczestników– refundacja wynagrodzenia brutto w wysokości 2653,43 zł  przez okres 6 miesięcy zatrudnionego uczestnika projektu

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Harmonogram Prawnik POBIERZ

Harmonogram Doradca Zawodowy POBIERZ

Harmonogram Ogrodnik POBIERZ

Harmonogram Szkolenie Komputerowe POBIERZ

Harnomogram Trening Kompetencji POBIERZ

Harmonogram Doradca Zawodowy - 02.2020 POBIERZ