Aktywna Integracja w Gminie Stare Bogaczowice - Strona główna

Projekt pn. „Aktywna Integracja w Gminie Stare Bogaczowice” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji społeczno zawodowej 10 osób (6K, 4M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym zamieszkujące Gminę Stare Bogaczowice.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
1. I Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze społecznym - Praca socjalna – kontrakt socjalny
2. II Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze społecznym - Poradnictwo prawne - indywidualne konsultacje z prawnikiem
3. III Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze społecznym – grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych
4. IV Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
5. V Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym - Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub   umiejętności pożądanych na rynku pracy
6. VI Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym - Zatrudnienie subsydiowane
7. VII Forma wsparcia: Świadczenia pieniężne – zasiłki celowe i okresowe

Wsparcie skierowane jest do:
osób bezrobotnych lub biernych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020, spełniająca kryteria przynależności do grupy docelowej.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest na terenie realizacji projektu  poprzez odpowiednie mechanizmy działania takie jak: akcja informacyjno – promocyjna umożliwiająca dotarcie w sposób adekwatny do grup docelowych, zachęcające do udziału w projekcie, zapoznające potencjalnych uczestników z możliwościami, jakie daje udział w projekcie, zapewniające obiektywną i rzetelną ocenę możliwości udziału w projekcie przez każdego uczestnika z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie przy uwzględnieniu zakazu dyskryminacji np. ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność.

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 01.06.2020 do 30.09.2020 w tym zastrzega się możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu rekrutacji.
Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach realizowanego projektu oraz dystrybucji informacji o możliwości skorzystania z oferowanego przez nasz instytucje wsparcia wśród swoich podopiecznych.

Poniżej podajemy informacje kontaktowe.

Adres biura projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Główna 132
58-312 Stare Bogaczowice

Lider Projektu:
Fundacja Edukacji Obywatelskiej Rozwoju, ul. Wrocławska 47/34, 58-200 Dzierżoniów tel. 534-840-534

Partner:
Gmina Stare Bogaczowice,
ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice