INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 20142020

1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Włączenie społeczne

1.3 Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywna integracja

1.4 Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.1 Aktywna integracja konkursy horyzontalne

1.5 Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

1.6 Instytucja ogłaszająca konkurs: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

1.7 Numer naboru: RPDS.09.01.01IP.0202311/18

1.8 Rodzaj projektu: Konkursowy

1.9 Zakres interwencji (dominujący): Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

1.10 Zakres interwencji (uzupełniający): Nie dotyczy

1.11 Temat uzupełniający: Nie dotyczy

1.12 Tytuł projektu: Zawsze wierz w Siebie

1.13 Okres realizacji projektu: od: 20190801 do: 20200630

1.14 Obszar realizacji projektu:

Subregion (wg NUTS 3): JELENIOGÓRSKI

Powiat: jeleniogórski

Gmina:

1.15 Typ obszaru realizacji: Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)

1.16 Terytorialne mechanizmy wdrażania: Nie dotyczy

1.17 Projekt partnerski: Nie

1.18 Partnerstwo publicznoprywatne:

Nie

1.19 Powiązanie ze strategiami:

Strategia rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020

1.20 Typ projektu:

9.1.A. 2) Projekty na rzecz integracji społecznozawodowej

dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym projekty

na rzecz integracji społecznozawodowej

projekt ze wsparciem dla osób niepełnosprawnych

projekt, w ramach którego realizowane są staże

projekt, w ramach którego realizowane są szkolenia

projekt ze wsparciem stypendialnym

projekt rozwijający kompetencje cyfrowe

projekt rewitalizacyjny

współpraca między podmiotami w ramach projektu

projekt realizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe

projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej

Nabór horyzontalny

projekt partnerski

1.21 Pomoc publiczna:

Bez pomocy publicznej

Pomoc de minimis

1.22 Forma finansowania: Dotacja bezzwrotna

1.23 Instrumenty finansowe: Nie

1.24 Duży projekt: Nie

1.25 Projekt generujący dochód: Nie dotyczy

1.26 Rodzaj działalności gospodarczej: Edukacja

1.27 Grupa projektów: Nie

1.28 Projekt komplementarny:

Nr Tytuł projektu

1 „Aktywni w powiecie kłodzkim”

Opis

Aktywni w powiecie kłodzkim” realizowany w okresie

01.09.2018 – 30.06.2020.Projekt polega na integracji społecznej i zawodowej 60 osób zagrożonych

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby z niepełnosprawnością, osoby uzależnione (alkoholizm lub

narkomania), cierpiące na zaburzenia psychiczne, zamieszkujących obszary wiejskie spełniające definicję

osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym (wg klasyfikacji DEGURBA), zamieszkujących wskazane gminy

powiatu kłodzkiego. Zaplanowane w projekcie działania mają na celu pomoc osobom niepełnosprawnym

icierpiącym na zaburzenia psychiczne i mającym trudności adaptacyjne wyjść z izolacji, poprawić jakość ich

życia, wyrównać deficyty umiejętności potrzebnych do wykonywania zadań życiowych i samorealizacji. Mają

na celu zbudować, rozwinąć i wzmocnić kompetencje życiowe i zawodowe uczestników i poprawić ich

sytuację społecznozawodową. Osoby te uzyskają dostęp do wysokiej jakości usług psychologicznych,

poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń podnoszących kwalifikacje, staży.Dzięki udziale w

projekcie zatrudnienie uzyska min. 30% uczestników, 70% zrealizuje efektywność w wymiarze społecznym,

a 20% uzyska kwalifikacje dzięki odbyciu stażu i szkoleń zakończonych zewnętrznym egzaminem i

uzyskaniem certyfikatu.W wyniku projektu min.10% uczestników (6 os.) otrzyma zatrudnienie w PES.Grupa

docel. to 60 os.(33K, 27M),zagr. ubóstwem lub wykl. społ.,w tym 30 os. niepełnosprawnych (st. lekki i

umiarkowany), cierpiące na zaburzenia psych. oraz os.uzależnione (30os.) w tym znajd. się w szczeg. syt. na

rynku pracy (bierne zaw. 50os., bezrobotne 10 os.), zamieszk.na ter.pow.kłodzkiego gmin: Kłodzko,Stronie

Śląskie,Lądek Zdrój, Nowa Ruda,Duszniki Zdrój,Kudowa Zdrój.Projekt będzie realizowany na rzecz

mieszkańców zam. na terenie objętym programami rewitalizacji, a przewidziane w nim działania przyczynią

się do realizacji celów: LPR LądkaZdroju na lata 20162022,

LPR LądkaZdroju na lata 20162022,

LPR Gm

Miejskiej Nowa Rudana lata 20152016,

LPR Gm Duszniki Zdrój na lata 20162020,

LPR M. STRONIE ŚLĄSKIE NA LATA 20102020, LPR GM