Formy wsparcia

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

I Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze społecznym - Praca socjalna – kontrakt socjalny – celem kontraktów socjalnych będzie przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej czy przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

II Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze społecznym -Poradnictwo prawne - indywidualne konsultacje z prawnikiem– realizacja zadania przyczyni się do poprawy powszechnego dostępu do informacji i pomocy prawnej, skutkującej osiągnięciu spójności społeczno - gospodarczej.

III Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze społecznym – grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych – Celem wsparcia jest aktywizacja społeczna z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju i doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

IV Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy–poradnictwo zawodowe prowadzone będzie w oparciu o metodę balansowanej kompetencji opartą o rozszerzoną diagnozę celem przeglądu i dokonania analizy kompetencji potencjalnego pracownika.

V Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym - Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy –udzielenie uczestnikom kursów/szkoleń zawodowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami określonymi w ścieżce reintegracji; Zdobycie umiejętności zawodowych w zakresie:

- szkolenie ECDL

- szkolenie O\ogrodnik terenów zielonych

Szkolenia zostaną zakończone nabyciem odpowiednich zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających zdobyte kompetencje i kwalifikacje.

VI Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym - Zatrudnienie subsydiowane - pomoc ma na celu zachęcenie Pracodawców do zatrudniania pracowników poprzez ograniczanie kosztów, które musieliby ponieść na sfinansowanie ich zatrudnienia. Pomoc może być przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenie brutto, składki: emerytalna, rentowa i wypadkowa)

VII Forma wsparcia: Świadczenia pieniężne – zasiłki celowe i okresowe – objęcie wsparciem uczestników projektu w formie zasiłków celowych, wypłacanych przez cały okres uczestnictwa w projekcie i okresowych. Zasiłek celowy i okresowy przyznawany będzie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Aktywna integracja o charakterze społecznym grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych

Harmonogram wsparcia POBIERZ

Harmonogram czerwiec i lipiec - Praca socjalna POBIERZ

Harmonogram lipiec - Prawnik POBIERZ

Harmonogram szkolenia ECDL POBIERZ

Harmonogram lipiec - Doradca POBIERZ

Harmonogram szkolenia - Ogrodnik POBIERZ